Extra tijd voor implementatie ESG-wetgeving leidt nauwelijks tot concrete stappen bij bedrijven

De invoering van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) is met een jaar uitgesteld, maar dit leidt nauwelijks tot vooruitgang bij de implementatie en verslaglegging van ESG-doelen bij veel bedrijven. Dit blijkt uit een rondgang onder ruim 200 financieel professionals door Verhoeve, Scope en Vijzelaar, de Finance & Control labels van de Quoratio Groep, tijdens een webinar over de implementatie van de CSRD. Op de vraag wanneer deelnemers verwachten van start te gaan met de implementatie van de CSRD-wetgeving geeft 47 procent aan dit jaar als startpunt te kiezen, 24 procent zegt al te zijn begonnen en 22 procent verwacht hier volgend jaar mee te starten. Het aantal deelnemers dat rapporteert over de ESG-strategie steeg licht ten opzichte van dezelfde rondgang in 2022, van 17 naar 21 procent.

De CRSD en bijbehorende verslagleggingsrichtlijnen zijn eind vorig jaar definitief door de Europese Raad goedgekeurd. Hiermee is het grootste deel van de verplichtingen waaraan bedrijven moeten voldoen bij de verslaglegging van hun ESG-prestaties inmiddels bekend. Beursgenoteerde bedrijven zijn vanaf boekjaar 2024 CRSD-plichtig. Voor overige bedrijven die voldoen aan de criteria geldt de CRSD-plicht vanaf boekjaar 2025.

 

De resultaten tonen volgens Wouter Elbers, relatiemanager ESG bij de Quoratio Groep, dat er nog veel terughoudendheid is: “Veel organisaties hebben het jaar uitstel nog niet benut om alvast aan de slag te gaan en concrete stappen te zetten met het implementeren van de CSRD-wetgeving. Deels wordt dit veroorzaakt doordat de wetgeving per Europees lidstaat nog vertaald moet worden naar nationale wetgeving en er daarnaast op brancheniveau richtlijnen worden toegevoegd. Tegelijkertijd zijn er steeds meer organisaties die momenteel onderzoeken hoe ze dit traject het beste kunnen opstarten, wie ze daarvoor verantwoordelijk maken en waar ze de benodigde expertise en capaciteit kunnen vinden.”

 

Een groeiend aantal bedrijven verwacht de verantwoordelijkheid voor de rapportage bij de financiële afdeling te beleggen. Dit is een flinke omslag ten opzichte van vorig jaar, toen het grootste deel verwachtte dat dit onder de verantwoordelijkheid van de afdeling sustainability zou vallen. 64 procent van de respondenten geeft nu aan dat dit binnen hun organisatie bij finance & control wordt belegd. Het bepalen van de KPI’s is daarbij een taak voor de gehele organisatie, terwijl de administratieve uitvoering de verantwoordelijkheid is van de financieel professional. 

 

Elbers: “Het geeft aan dat het bewustzijn over ESG in het afgelopen jaar is gegroeid. Het doel van de invoering van de CSRD is de verduurzaming van bedrijven, maar de takenlast die eruit voortkomt gaat over verslaglegging en dat is bij uitstek het domein van de financieel professional. Die zal het organisatiebrede beleid moeten vertalen naar processen en data om tot meetbare prestaties te komen. Omdat er ten opzichte van een jaar geleden daadwerkelijk verslagleggingsregels zijn, verwacht ik dat veel organisaties dit jaar echt hiermee aan de slag gaan.”

 

Daarbij is het volgens Elbers van belang dat de hoeveelheid werk van zo’n implementatietraject niet onderschat wordt: “Vanaf de eerste workshop over strategie tot de uiteindelijke oplevering van een gecontroleerd jaarverslag is al snel een periode van 18 maanden nodig, waarin je informatie moet ophalen, visie en beleid moet ontwikkelten en moet kijken of data betrouwbaar en verifieerbaar is. Nog een jaar afwachten zorgt voor veel administratieve druk, gebrek aan vergelijkende cijfers en het niet benutten van de kansen die ESG met zich meebrengt om te laten zien waar je als organisatie voor staat.”

Over Quoratio Groep

De Quoratio Groep, opgericht in 2000, levert met 800 eigen medewerkers en zo’n 200 ZZP’ers detachering- en consultancydiensten binnen het administratieve domein. De Quoratio Groep is actief in vijf vakgebieden: HR Process & payroll, Healthcare, Finance & Control, Pensioenen en Sociaal Domein & Uitkeringen. Ook heeft de Quoratio Groep een afdeling Digital & Data voor de ontwikkeling van robots, business intelligence en andere digitale oplossingen, en beschikt het over expertise en capaciteit voor ondersteuning bij volledige ESG-trajecten. De missie is om klanten te helpen naar ‘Zero Admin’: een krachtige term voor een toekomst waarin administratie niet aanwezig lijkt. Meer op www.quoratiogroep.nl

Wellicht is dit ook interessant