Aanvragen bonus zorgpersoneel

Met de Quoratio Groep zijn we actief binnen HR Process & Payroll (Quoratio) en Healthcare (Zorgon). Met de oproep voor het aanvragen van een bonus voor het zorgpersoneel voor ons het ideale moment om je mee te nemen door het volgende: wie komt er in aanmerking? Hoe vraag ik de bonus aan? En hoe gaan de uitbetaling en verwerking van de bonus in z’n werk? 

Belangrijk: regel het voor 29 oktober a.s.

De uitbraak van het COVID-19 virus heeft ingrijpende gevolgen gehad. Personen werkzaam in de sector zorg en welzijn hebben, zeker in het begin van de uitbraak (1 maart 2020 tot 1 september 2020), een uitzonderlijke prestatie moeten leveren. Het kabinet wil haar waardering uitspreken voor deze mensen in de zorg in de vorm van een bonus van € 1000 netto, om ze te bedanken voor hun inzet. De bonus zorgpersoneel is netto, zodat deze geen invloed heeft op de heffing van inkomstenbelasting en geen consequenties heeft voor eventuele inkomensafhankelijke regelingen en toeslagen.

 

Wie komt er in aanmerking?

Niet alleen werknemers komen in aanmerking voor de bonus, ook derden (zoals zelfstandigen of uitzendkrachten) kunnen in aanmerking komen. In de handreiking voor zorgaanbieders  is een lijst met beroepen en/of functies te vinden die in beginsel in aanmerking komen voor de bonus.

Criterium is dat de zorgprofessionals in de periode van 1 maart 2020 tot 1 september 2020:

 • Zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19, en/of
 • Hebben bijgedragen aan de strijd tegen COVID-19.

Zorgaanbieders kunnen ervoor kiezen ook een bonus toe te kennen aan zorgprofessionals die niet op de lijst staan en/of niet aan de criteria voldoen. In dat geval komt de bonus echter niet in aanmerking voor subsidie en zal de zorgaanbieder de kosten voor de bonus zelf moeten dragen.

Zorgprofessionals met een relatief hoog inkomen (tweemaal modaal) komen niet in aanmerking voor de bonus. Het gaat dan om een brutosalaris van meer dan € 73.000 per jaar. In de handreiking is dit ook vertaald naar salarisschalen in diverse cao’s, waarbij is aangegeven of medewerkers in een bepaalde salarisschaal wel of niet in aanmerking komen voor de bonus.

Voor derden (o.a. zzp’ers en uitzendkrachten) wordt dit berekend aan de hand van het in rekening gebrachte uurtarief.
Voor uitzendkrachten en gedetacheerden geldt een maximum bruto uurloon van € 39 en voor zzp’ers geldt een maximum uurtarief van € 88,90 inclusief BTW.

 

Aanvragen van de bonus zorgpersoneel

Van 1 oktober t/m 29 oktober 2020 is het subsidieloket op https://co.formulierdus-i.nl/bonus/ geopend.
De volgende gegevens zijn nodig voor de aanvraag:

 • Het gemiddelde aantal zorgprofessionals dat in loondienst was tussen 1 maart en 1 september 2020;
 • Het aantal zorgprofessionals waarvoor subsidie wordt aangevraagd, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen werknemers en derden;
 • Het KvK-nummer;
 • Een volmacht als de aanvrager niet tekenbevoegd is conform KvK;
 • Een digitale kopie van een bankafschrift of een printscreen vanuit internetbankieren (maximaal 3 maanden oud). Alleen het IBAN, de datum en de tenaamstellingen moeten zichtbaar zijn. Andere gegevens moeten onleesbaar zijn gemaakt.

Uiterlijk 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag wordt de subsidie toegekend of afgewezen.

 

Uitbetaling en verwerking van de bonus

 • Na toekenning van de subsidie moet de bonus binnen 5 maanden worden uitbetaald aan de zorgprofessional.
 • De uitbetaalde bonus zorgpersoneel moet worden aangewezen als eindheffingsloon.
 • Voor zorgprofessionals in loondienst komt de bonus ten laste van de vrije ruimte. De uitbetaalde subsidie voor deze werknemers zal maximaal € 1800 per werknemer zijn. Dit is inclusief 80% eindheffing in geval van overschrijding van de vrije ruimte.
  Voor derden dient de zorgaanbieder de derde ervan op de hoogte te stellen dat hij de verschuldigde heffing door middel van eindheffing afdraagt en een afzonderlijke administratie bij te houden aan wie de bonus is uitbetaald. De eindheffing is een vast tarief van 75% en de uitbetaalde subsidie voor derden zal € 1750 zijn.
 • Na het einde van het kalenderjaar waarin de bonus is verstrekt, kan definitief beoordeeld worden of de betaling van de bonus aan werknemers heeft geleid tot overschrijding van de vrije ruimte van de WKR.
  De verantwoording van de subsidie kan dus ook pas plaatsvinden in het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de bonus is verstrekt.
 • Als de subsidie minder dan € 25.000 bedraagt dient er op verzoek aangetoond te worden dat de bonus is uitbetaald en aan de verplichtingen voldaan is. Controle vindt plaats door middel van steekproeven.
 • Voor subsidies van € 25.000 tot €125.000 dient voor een aanvraag tot vaststelling van de subsidie een door de minister vastgesteld formulier gebruikt te worden.
 • Voor subsidies vanaf €125.000 dient ook een aanvraag voor de vaststelling ingediend te worden en dient er rekening en verantwoording afgelegd te worden aan de hand van een bijlage bij de jaarrekening met een verklaring en het verslag van feitelijke bevindingen van een accountant.
 • Bij de vaststelling van subsidie meer dan € 25.000 wordt gekeken of de vrije ruimte van de WKR is overschreden en zo ja, wat de hoogte van de overschrijding is die terug te voeren is op de bonussen.
  Het onbenutte deel van de toegekende vergoeding voor de belasting moet worden terugbetaald.

Meer gedetailleerde informatie is ook terug te vinden in de officiële publicatie van de Staatscourant of vind je in de vragen en antwoorden via https://www.dus-i.nl/subsidies/bonusregeling/documenten/publicaties/2020/09/17/vragen-en-antwoorden-bonus-zorgprofessionals-covid-19

Wellicht is dit ook interessant