07-Documentatie

Alles wat je moet weten

Wij hebben alle documentatie voor je samengevat

 

1. Onze artikelen over het Woonplaatsbeginsel

Mei '21 -Onderschat niet de impact van het nieuwe Woonplaatsbeginsel Jeugdzorg | Quoratio SDU
Link Artikel 

Maart '21 - In 5 stappen starten met het Nieuwe Woonplaatsbeginsel | Quoratio SDU
Link Stappenplan

2. Projectdocumentatie

Stroomschema Woonplaatsbeginsel| Ketenbureau i-Sociaal Domein
Okt'21  – Beschijving hoe het nieuwe Woonplaatsbeginsel per 2022 moet worden toegepast.
Stroomschema Woonplaatsbeginsel 2022

Gegevensoverdracht | Ketenbureau i-Sociaal Domein
Sep’21  – Vanaf 1 juli ’21 tot 1 april ’22 is er voor de gegevensoverdracht een voorziening beschikbaar via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk).
Download Instructie | Download Voorbeeldbestand | Download Testplan | Handleiding Transporttool | Handreiking werken met een CSV bestand | Download Codelijsten iJw 

Documentatie Uitzoekklus | Ketenbureau i-Sociaal Domein
Juni’21 – In het invulformat staat vermeld welke gegevens moeten worden verzameld voor de uitzoekklus. Inmiddels zijn er meerdere versies gepubliceerd. Controleer of er gebruik wordt gemaakt van het juiste format! 
Download Invulformat | Memo Beschikking & Toewijzing | Download Infographic Uitzoeken Jeugdigen

Routekaart implementatie nieuw woonplaatsbeginsel | Ketenbureau i-Sociaal Domein
Maart’21 – Een routekaart voor zowel gemeenten en zorgaanbieders op gedeeld in 4 fases.
Download Routekaart

Stappenplan uitzoeken over te dragen jeugdigen | Ketenbureau i-Sociaal Domein
Februari’21 – Een uitwerking van het stappenplan om een selectie te maken van de jeugdigen
Download Stappenplan

Notitie: Toepassen WPB op huidige populatie| Ketenbureau i-Sociaal Domein
Januari ’21 – Een toelichting over hoe het Woonplaatsbeginsel moet worden toegepast op de huidige populatie.
Download Notitie

Notitie: Toepassen WPB op nieuwe instroom| Ketenbureau i-Sociaal Domein
Januari ’21  – Een toelichting over hoe het Woonplaatsbeginsel moet worden toegepast op de nieuwe instroom.
Download Notitie

Het implementatieplan ‘Wijziging woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet’ (versie 1.0) | Ketenbureau i-Sociaal Domein
Oktober ’20 – De kaders, wijze van aansturing en uitvoering, de fasering en aanpak, de communicatie en de procesbeschrijving van de transporttool.
Download Implementatieplan

 

3. Definitie Woonplaatsbeginsel

Voorbeelden over de uitslag bij het nieuwe woonplaatsbeginsel | Ketenbureau i-Sociaal Domein
Datum onbekend, 14 pagina's - Uitwerking van 44 situaties bij de toepassing van het nieuwe Woonplaatsbeginsel.
Download voorbeeld

Factsheet over uitleg aansluitend verblijf | VWS
Februari'21, 2 pagina's - Een uitleg over de definitie aansluitend verblijf.
Download Factsheet

 

4. Webinars en Q&A's

Presentatie Webinar Implementatie Woonplaatsbeginsel 16-9-2021 | Ketenbureau i-Sociaal Domein
Sep'21 - In de presentatie een update over de huidige stand van zaken na de zomervakantie.
Download Presentatie | Opname Webinar 

Presentatie Webinar Implementatie Woonplaatsbeginsel 5-7-2021 | Ketenbureau i-Sociaal Domein
Juli'21 - In de presentatie een update over de huidige stand van zaken en een toelichting op de keuzehulp contracteringsopties.
Download Presentatie | Opname Webinar | Download Q&A

Presentatie Webinar Implementatie Woonplaatsbeginsel 22-6-2021 | Ketenbureau i-Sociaal Domein
Juni'21 - In de presentatie een update over de huidige stand van zaken, de uitzoekklus en de gegevensoverdracht. Via de link is de video op Youtube terug te kijken.
Download Presentatie | Opname Webinar

Presentatie Webinar Implementatie Woonplaatsbeginsel 23-3-2021 | Ketenbureau i-Sociaal Domein
Maart'21 - In de presentatie een update vanuit het Ketenbureau i-Sociaal Domein richting gemeenten en zorgaanbieders. 
Download Presentatie | Opname Webinar | Download Q&A

Presentatie Webinar Implementatie Woonplaatsbeginsel 9-2-2021 | Ketenbureau i-Sociaal Domein
Feb'21 - In de presentatie staat de eerste update in 2021 vanuit het Ketenbureau i-Sociaal Domein richting gemeenten en zorgaanbieders. 
Download Presentatie | Opname Webinar | Download Q&A

Webinar Implementatie Woonplaatsbeginsel 9-2-2021 | Landelijk Softwareleveranciersoverleg (SLO)
Feb'21 - Op 9 februari zijn softwareleveranciers binnen het Sociaal Domein geïnformeerd over de implementatie van het Woonplaatsbeginsel.
Download Presentatie | Download Q&A

 

5. Begroting 2022

Compensatieregeling | VNG
Mei'21  - Toelichting op de compensatieregelingen waarbij Woonplaatsbeginsel onbekend is en wanneer er sprake is van een sterke kostenstijging van het jeugdhulpverbruik.
Download Compensatieregeling Woonplaatsbeginsel Onbekend | Download Compensatieregeling Onderbreking Financieringssystematiek Voogdij en 18+

Simulatie CBS Vernieuwd Woonplaatsbeginsel | CBS & VNG
Mei'21 - Het CBS heeft in mei 2021 een vernieuwd databestand gepubliceerd met een simulatie van het nieuwe Woonplaatsbeginsel. Maart 2021 heeft de VNG een handreiking geschreven voor een grove bepaling van het Jeugdbudget 2022 op basis van deze simulatie.
Download Simulatie (publicatie mei 2021) | Download Kosten 18+ & Voogdij (publicatie mei 2021) | Download Simulatie (Publicatie mei 2020) | Download Handreiking

Toelichting verdeelvoorstel en samenvatting t.b.v. adviesaanvraag ROB | BZK
Jan'21 - Het nieuwe Woonplaatsbeginsel heeft invloed op het nieuw verdeelmodel van het gemeentefonds en wordt daarom diverse keren in het verdeelvoorstel benoemd. In de bijlage van het voorstel (pagina 4-10) is een inschatting gemaakt van de impact van het nieuwe woonplaatsbeginsel per gemeente.
Download Voorstel | Download Bijlage Voorstel

 

6. Ervaringen

Aan de slag met de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel jeugd | VNG
December '20 - Gemeenten Voorst en Gemeente Amsterdam delen hun ervaring tot dusver met de implementatie van het nieuwe woonplaatsbeginsel.
Naar website VNG

Referentiegroep 11 november | Ketenbureau i-Sociaal Domein
November'20 - De presentatie van een online bijeenkomst van de referentiegroep. Agenda punten: mededelingen, werkwijze toepassen nieuwe woonplaatsbeginsel, realisatie zorgcontinuering en een vooruitblik.
Download Presentatie

 

7. Zorgcontractering

Modelovereenkomsten | Ketenbureau i-Sociaal Domein
Sep'21 - Overzicht van de 4 contracteringskeuzes met betrekking tot de zorgcontractering.
Mandaatovereenkomst tussen gemeenten | Modelovereenkomst tussen gemeente en zorgaanbieder

Keuzehulp Contracteringskeuzes | Ketenbureau i-Sociaal Domein
Okt'21 - Overzicht van de 4 contracteringskeuzes met betrekking tot de zorgcontractering.
Download Keuzehulp

Proces Zorgcontractering | Ketenbureau i-Sociaal Domein
Juli'21 - Toelichting op het proces dat vanaf 1 juli start met betrekking tot de zorgcontractering.
Download Toelichting proces zorgcontractering

Notitie 'Issues Contractering' | Ketenbureau i-Sociaal Domein
Maart'21 - Vanuit het Taskforce zorgcontractering is er een eerste notitie gepubliceerd over de issues rondom zorgcontractering. Het advies wordt de komende periode verder geconcretiseerd.
Download Notitie

 

8. Juridisch Kader

Ministeriële Regeling | VWS & VNG
Juli '21 -  Vooruitlopend op de Ministeriële Regeling die in oktober wordt vastgesteld is het concept gepublcieerd en door de VNG een handreiking geschreven met betrekking tot het tijdig vaststellen van de verantwoordelijke gemeente binnen een redelijke termijn. 
Concept Ministeriële Regeling | Handreiking Tijdigheid Vaststellen Verantwoordelijke Gemeente | Link Consultatie VWS

Convenant Woonplaatsbeginsel | VNG
Juni’21 – Begin juni '21 is het nieuwe convenant Woonplaatsbeginsel gepubliceerd en voorgelegd aan de gemeenten.
Download Convenant | Woonplaatsbeginsel | Download Ledenbrief VNG Convenant Woonplaatsbeginsel

Implementatieadvies woonplaatsbeginsel (versie 0.2) | Ketenbureau i-Sociaal Domein
Januari '20, 7 pagina's - Onderbouwing van het voorafgaande onderzoek en een toelichting op de gegeven conclusies en adviezen.
Download Implementatieadvies

Memo VNG Informele consultatie | VNG
April '20, 5 pagina's - Informele consultatie gericht aan aan de gemeenten.
Download Memo

Kunnen we je ergens mee helpen?
Direct contact?
Of mail ons